Public Introduction

Xaada ’aláa isis.  Good People.

[__________________] díi chan uu íijang. (.... is my grandfather)

[__________________] díi náan uu íijang. (.... is my grandmother)

[__________________] dii xung uu íijan. (.... was my father) - spoken by a male.

[__________________] dii xung uu íijang. (.... is my father) - spoken by a male.

[__________________] dii xaad uu íijang. (.... is my father) - spoken by a female.

[__________________] díi aw uu íijang. (.... is my mother)

Díi Xaat’áagang. I am Haida

[__________________] hín uu díi kya’áang. (.... is my haida name)
listen here http://haidalanguage.blogspot.ca/2012/10/is-my-haida-name.html

[__________________] yaats xaatáay kihl hín uu díi kya’aang. (.... is my english name)

Ga Yáalaas gúusd uu díi ḵ’wáalaagang.  I belong to the raven moiety.
Ga Gúudaas gúusd uu díi ḵ’wáalaagang.  I belong to the eagle moiety.

[__________________] uu hl íijang. ( I belong to the .... clan)

Laanáas uu díi íijang. (I am a male)

Janáas uu díi íijang. (I am a female)

Díi gwaayk’aang [__________________]  isgyan [__________________] uu íijang.

(My crests are .... and .... )

Aatl’an hl is ahl díi guudangáay ’láagang.  (I am happy for being here.)


Formal Public Introduction of Yourself.
-- completely in Xaad Kíl


Xaada ’aláa isis.

Tow king un duus díi náan uu íijang.

Magnus Turner díi chan uu íijang.

Taangeh [Shirley Tranter] díi aw uu íijang.

Dale Spicer dii xung uu íijan.

Giihlgiigaa hín uu díi kya’áang.

Todd DeVries yaats xaatáay kihl hín uu díi kya’aang.

Laanáas uu díi íijang.

Tsiit git’anee uu hl íijang.

Ga gúudaas gúusd uu díi ḵ’wáalaagang.

Díi gwaayk’aang dak dak deja isgyan [skate] uu íijang.

Aatl’an hl is ahl díi guudangáay ’láagang.