Dang eíhl án díi x̱ángalgang.Dang eíhl án díi x̱ángalgang.
I am honored by your presence.


Sourced from Snewaylh Co-op Radio, December 04, 2012.